blob: 3ea7d0b2cce0ff2003af73d14c2e78032577f61d [file] [log] [blame]
fn main() {
var i = 0;
i--;
}