blob: 2008cf673869c06befbbb4ee309401edd6256996 [file] [log] [blame]
SKIP: FAILED
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
var_1 = 0u;
while (true) {
var_1 = 1u;
var_1 = 2u;
if (false) {
break;
}
var_1 = 3u;
{
var_1 = 4u;
}
}
var_1 = 5u;
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}