blob: 6a8669f9ff9b0b6d2ff0922d1f802213c54e8519 [file] [log] [blame]
SKIP: FAILED
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
while (true) {
var_1 = 1u;
if (false) {
break;
}
{
var_1 = 2u;
}
}
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}