blob: d4e81192b08cdc21520b28a97ff53a5e0c45079a [file] [log] [blame]
struct SB_RW {
arg_0 : atomic<i32>,
}
@group(0) @binding(0) var<storage, read_write> sb_rw : SB_RW;
fn atomicExchange_f2e22f() {
var res : i32 = atomicExchange(&(sb_rw.arg_0), 1i);
prevent_dce = res;
}
@group(2) @binding(0) var<storage, read_write> prevent_dce : i32;
@fragment
fn fragment_main() {
atomicExchange_f2e22f();
}
@compute @workgroup_size(1)
fn compute_main() {
atomicExchange_f2e22f();
}