blob: 26b810c5974803b88313f0c3460f246071be0d9a [file] [log] [blame]
float tint_radians(float param_0) {
return param_0 * 0.017453292519943295474;
}
void main_1() {
float a = 0.0f;
float b = 0.0f;
a = 42.0f;
const float x_11 = a;
b = tint_radians(x_11);
return;
}
[numthreads(1, 1, 1)]
void main() {
main_1();
return;
}