blob: 630852c2f6bdb8a4a5773f6d13c558794aace015 [file] [log] [blame]
#version 310 es
vec4 tint_degrees(vec4 param_0) {
return param_0 * 57.295779513082322865;
}
vec3 tint_degrees_1(vec3 param_0) {
return param_0 * 57.295779513082322865;
}
vec2 tint_degrees_2(vec2 param_0) {
return param_0 * 57.295779513082322865;
}
float tint_degrees_3(float param_0) {
return param_0 * 57.295779513082322865;
}
void tint_symbol() {
tint_degrees(vec4(0.0f));
tint_degrees(vec4(1.0f));
tint_degrees(vec4(1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f));
tint_degrees_1(vec3(0.0f));
tint_degrees_1(vec3(1.0f));
tint_degrees_1(vec3(1.0f, 2.0f, 3.0f));
tint_degrees_2(vec2(0.0f));
tint_degrees_2(vec2(1.0f));
tint_degrees_2(vec2(1.0f, 2.0f));
tint_degrees_3(1.0f);
tint_degrees_3(2.0f);
tint_degrees_3(3.0f);
}
layout(local_size_x = 1, local_size_y = 1, local_size_z = 1) in;
void main() {
tint_symbol();
return;
}