blob: 4770aeaf14385d38d2a64d6f3db9c16df31c01b1 [file] [log] [blame]
void main_1() {
float3x3 m = float3x3(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
const float3 x_15 = m[1];
const float x_16 = x_15.y;
return;
}
[numthreads(1, 1, 1)]
void main() {
main_1();
return;
}