blob: d040ced9cc2b7d6c93ab63734e691b61ac138cf5 [file] [log] [blame]
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
while (true) {
var_1 = 1u;
break;
{
var_1 = 2u;
}
}
var_1 = 3u;
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}