blob: acb71cc17b7fe64b69bea119f1155f35108fd6ef [file] [log] [blame]
struct S {
float field0;
float field1;
float field2;
float field3;
float field4;
float field5;
};
static S x_1 = (S)0;
void main_1() {
return;
}
struct tint_symbol_1 {
float x_1_param : TEXCOORD1;
linear centroid float x_1_param_1 : TEXCOORD2;
linear sample float x_1_param_2 : TEXCOORD3;
noperspective float x_1_param_3 : TEXCOORD4;
noperspective centroid float x_1_param_4 : TEXCOORD5;
noperspective sample float x_1_param_5 : TEXCOORD6;
};
void main(tint_symbol_1 tint_symbol) {
const float x_1_param = tint_symbol.x_1_param;
const float x_1_param_1 = tint_symbol.x_1_param_1;
const float x_1_param_2 = tint_symbol.x_1_param_2;
const float x_1_param_3 = tint_symbol.x_1_param_3;
const float x_1_param_4 = tint_symbol.x_1_param_4;
const float x_1_param_5 = tint_symbol.x_1_param_5;
x_1.field0 = x_1_param;
x_1.field1 = x_1_param_1;
x_1.field2 = x_1_param_2;
x_1.field3 = x_1_param_3;
x_1.field4 = x_1_param_4;
x_1.field5 = x_1_param_5;
main_1();
return;
}