blob: 223f68eff092aa3f6d362aeb2a808677838d9f50 [file] [log] [blame]
void main_1() {
float a = 0.0f;
float b = 0.0f;
a = 42.0f;
b = (a * 57.295780182f);
return;
}
[numthreads(1, 1, 1)]
void main() {
main_1();
return;
}