blob: 445c42caa813299fd3c42f1e832c61a69a34de2f [file] [log] [blame]
struct SB_RW {
arg_0 : atomic<i32>;
}
@group(0) @binding(0) var<storage, read_write> sb_rw : SB_RW;
fn atomicMin_8e38dc() {
var res : i32 = atomicMin(&(sb_rw.arg_0), 1);
}
@stage(fragment)
fn fragment_main() {
atomicMin_8e38dc();
}
@stage(compute) @workgroup_size(1)
fn compute_main() {
atomicMin_8e38dc();
}