blob: 7c09714e84cb4068419639c576c380b94cc49496 [file] [log] [blame]
ByteAddressBuffer b0 : register(t0, space0);
ByteAddressBuffer b1 : register(t0, space1);
ByteAddressBuffer b2 : register(t0, space2);
ByteAddressBuffer b3 : register(t0, space3);
ByteAddressBuffer b4 : register(t0, space4);
ByteAddressBuffer b5 : register(t0, space5);
ByteAddressBuffer b6 : register(t0, space6);
ByteAddressBuffer b7 : register(t0, space7);
cbuffer cbuffer_b8 : register(b1, space9) {
uint4 b8[1];
};
cbuffer cbuffer_b9 : register(b1, space8) {
uint4 b9[1];
};
cbuffer cbuffer_b10 : register(b1, space10) {
uint4 b10[1];
};
cbuffer cbuffer_b11 : register(b1, space11) {
uint4 b11[1];
};
cbuffer cbuffer_b12 : register(b1, space12) {
uint4 b12[1];
};
cbuffer cbuffer_b13 : register(b1, space13) {
uint4 b13[1];
};
cbuffer cbuffer_b14 : register(b1, space14) {
uint4 b14[1];
};
cbuffer cbuffer_b15 : register(b1, space15) {
uint4 b15[1];
};
Texture2D<float4> t0 : register(t1, space0);
Texture2D<float4> t1 : register(t1, space1);
Texture2D<float4> t2 : register(t1, space2);
Texture2D<float4> t3 : register(t1, space3);
Texture2D<float4> t4 : register(t1, space4);
Texture2D<float4> t5 : register(t1, space5);
Texture2D<float4> t6 : register(t1, space6);
Texture2D<float4> t7 : register(t1, space7);
Texture2D t8 : register(t200, space8);
Texture2D t9 : register(t200, space9);
Texture2D t10 : register(t200, space10);
Texture2D t11 : register(t200, space11);
Texture2D t12 : register(t200, space12);
Texture2D t13 : register(t200, space13);
Texture2D t14 : register(t200, space14);
Texture2D t15 : register(t200, space15);
SamplerState s0 : register(s200, space0);
SamplerState s1 : register(s200, space1);
SamplerState s2 : register(s200, space2);
SamplerState s3 : register(s200, space3);
SamplerState s4 : register(s200, space4);
SamplerState s5 : register(s200, space5);
SamplerState s6 : register(s200, space6);
SamplerState s7 : register(s200, space7);
SamplerComparisonState s8 : register(s300, space8);
SamplerComparisonState s9 : register(s300, space9);
SamplerComparisonState s10 : register(s300, space10);
SamplerComparisonState s11 : register(s300, space11);
SamplerComparisonState s12 : register(s300, space12);
SamplerComparisonState s13 : register(s300, space13);
SamplerComparisonState s14 : register(s300, space14);
SamplerComparisonState s15 : register(s300, space15);
void main() {
return;
}