blob: b5db33529d9524c1992065016dce4da76a841f66 [file] [log] [blame]
#version 310 es
void any_e755c1() {
bool res = any(bvec3(false, false, false));
}
vec4 vertex_main() {
any_e755c1();
return vec4(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
}
void main() {
vec4 inner_result = vertex_main();
gl_Position = inner_result;
gl_Position.y = -(gl_Position.y);
gl_Position.z = ((2.0f * gl_Position.z) - gl_Position.w);
return;
}
#version 310 es
precision mediump float;
void any_e755c1() {
bool res = any(bvec3(false, false, false));
}
void fragment_main() {
any_e755c1();
}
void main() {
fragment_main();
return;
}
#version 310 es
void any_e755c1() {
bool res = any(bvec3(false, false, false));
}
void compute_main() {
any_e755c1();
}
layout(local_size_x = 1, local_size_y = 1, local_size_z = 1) in;
void main() {
compute_main();
return;
}