blob: 2d4e25e142e86c117c3bab9a7f11b9d99e92c35b [file] [log] [blame]
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
var_1 = 0u;
while (true) {
var_1 = 1u;
if (true) {
var_1 = 2u;
if (false) {
{
var_1 = 4u;
}
continue;
} else {
break;
}
}
var_1 = 3u;
{
var_1 = 4u;
}
}
var_1 = 5u;
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}