blob: 8f48fc58c8a11530cf2d5f9c060b92f282bf59f6 [file] [log] [blame]
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
var_1 = 1u;
var_1 = 2u;
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}