blob: 7201e5093f5655d96602c520b24a52fc8e48df67 [file] [log] [blame]
var<private> var_1 : u32;
fn main_1() {
var_1 = 1u;
var_1 = 2u;
return;
}
[[stage(fragment)]]
fn main() {
main_1();
}