blob: a783e6d0f5dffe8e73b3b3f4236637b9330c0a9f [file] [log] [blame]
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
while (true) {
{
var_1 = 1u;
if (false) {
} else {
break;
}
}
}
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}