blob: 856a956d559b21e2050febba8ce20e275e5ed0b1 [file] [log] [blame]
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
discard;
}
void main() {
main_1();
return;
}