blob: a031175f12f2201016a7ef8a876278e1b6d845de [file] [log] [blame]
var<private> var_1 : u32;
fn main_1() {
var_1 = 0u;
loop {
var_1 = 1u;
var_1 = 2u;
continuing {
var_1 = 3u;
if (true) {
var_1 = 4u;
}
var_1 = 5u;
}
}
var_1 = 999u;
return;
}
[[stage(fragment)]]
fn main() {
main_1();
}