blob: a126c6fabd5046dcaf4837a146a0545a7775b0d3 [file] [log] [blame]
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}