blob: fb63bf364adba4bf70ee92f5a064e729953bde20 [file] [log] [blame]
var<private> var_1 : u32;
fn main_1() {
var_1 = 1u;
switch(42) {
case -294967296: {
var_1 = 40u;
}
case 2000000000: {
var_1 = 30u;
}
case 20: {
var_1 = 20u;
}
default: {
}
}
var_1 = 7u;
return;
}
[[stage(fragment)]]
fn main() {
main_1();
}