blob: 00091d7f6e904bfe8f68e301601a667fcb2c85ef [file] [log] [blame]
[numthreads(1, 1, 1)]
void unused_entry_point() {
return;
}
void f() {
float v = (1.0f + 2.0f);
float2 v2 = float2((v).xx);
float3 v3 = float3((v).xxx);
float4 v4 = float4((v).xxxx);
}