blob: 58c2ae3afa7747b02db868f31cfe094b7514b30b [file] [log] [blame]
struct SB_RW {
arg_0 : atomic<i32>;
};
[[group(0), binding(0)]] var<storage, read_write> sb_rw : SB_RW;
fn atomicExchange_f2e22f() {
var res : i32 = atomicExchange(&(sb_rw.arg_0), 1);
}
[[stage(fragment)]]
fn fragment_main() {
atomicExchange_f2e22f();
}
[[stage(compute), workgroup_size(1)]]
fn compute_main() {
atomicExchange_f2e22f();
}