blob: 306e540092f0d9a56c754d1636a9a0d07aee7d73 [file] [log] [blame]
[[block]]
struct S {
v: vec3<u32>;
};
[[group(0), binding(0)]] var<storage, read_write> U : S;
fn f() {
U.v = vec3<u32>(1u, 2u, 3u);
U.v.x = 1u;
U.v.y = 2u;
U.v.z = 3u;
}