blob: 1956d46611af216c45041ee76884e2177c544436 [file] [log] [blame]
static int x_1[1] = (int[1])0;
void main_1() {
return;
}
struct tint_symbol_1 {
uint x_1_param : SV_Coverage;
};
void main(tint_symbol_1 tint_symbol) {
const uint x_1_param = tint_symbol.x_1_param;
x_1[0] = asint(x_1_param);
main_1();
return;
}