blob: f8d7e81087775cb8508089155521f11b56277e2c [file] [log] [blame]
static uint x_1[1] = {2u};
void main_1() {
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}