blob: 415c810365f79d6be28476b6737ab28d1ce401df [file] [log] [blame]
static uint x_1 = 0u;
void main_1() {
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}