blob: 113536831cb7de2076c4c7d705c6077b5dbd4178 [file] [log] [blame]
void main_1() {
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}