blob: d9b85b31e33ab17af222ff38dd244c841e28c37d [file] [log] [blame]
static uint x_1 = 1u;
void main_1() {
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}