blob: 9b4cf72bffa98d59d9e4bf1a0bb2253891c0759e [file] [log] [blame]
var<private> x_1 : u32;
fn main_1() {
let x_2 : u32 = x_1;
return;
}
[[stage(fragment)]]
fn main([[builtin(sample_index)]] x_1_param : u32) {
x_1 = x_1_param;
main_1();
}