blob: d0434bb881f37e8e5c954e50d6e40264ab6defcc [file] [log] [blame]
type Arr = [[stride(4)]] array<u32, 1>;
type Arr_1 = [[stride(4)]] array<u32, 2>;
type Arr_2 = [[stride(4)]] array<i32, 1>;
type Arr_3 = [[stride(4)]] array<i32, 2>;
var<private> x_1 : Arr;
fn main_1() {
let x_3 : u32 = x_1[0];
return;
}
[[stage(fragment)]]
fn main([[builtin(sample_mask)]] x_1_param : u32) {
x_1[0] = x_1_param;
main_1();
}