blob: aa25194c4afaa1cedf47f41057ada88f3f1f2617 [file] [log] [blame]
var<private> x_1 : bool = false;
var<private> x_2 : i32 = 0;
var<private> x_3 : u32 = 0u;
var<private> x_4 : f32 = 0.0;
fn main_1() {
return;
}
[[stage(fragment)]]
fn main() {
main_1();
}