blob: 3bd690c506dafc5439d8b5a39d238fdfea61f75b [file] [log] [blame]
static bool2 x_200 = bool2(false, false);
void main_1() {
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}