blob: a6998acf3ce70a796ba7906e023a758392183c8f [file] [log] [blame]
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
{
for(; false; ) {
}
}
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}