blob: 581055be505d05548017fbf10c283407a04787d7 [file] [log] [blame]
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
if (false) {
}
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}