blob: 56dedb5b01776e64c06323af4b05f3b63d7b1785 [file] [log] [blame]
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
while (true) {
if (false) {
} else {
break;
}
if (true) {
} else {
break;
}
}
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}