blob: 6280e0e88c77fb3555cbd03d4bf20aa7cecfa5c9 [file] [log] [blame]
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
if (false) {
}
if (true) {
}
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}