blob: e038d5033ad719da9672f32af2e5f3ef1276560b [file] [log] [blame]
struct SB_RW {
arg_0 : atomic<i32>;
};
[[group(0), binding(0)]] var<storage, read_write> sb_rw : SB_RW;
fn atomicStore_d1e9a6() {
atomicStore(&(sb_rw.arg_0), 1);
}
[[stage(fragment)]]
fn fragment_main() {
atomicStore_d1e9a6();
}
[[stage(compute), workgroup_size(1)]]
fn compute_main() {
atomicStore_d1e9a6();
}