blob: 4a9f245bcdf3665b4ae9e0149de50d9fed9b90ca [file] [log] [blame]
struct SB_RW {
arg_0 : atomic<u32>,
}
@group(0) @binding(0) var<storage, read_write> sb_rw : SB_RW;
fn atomicXor_54510e() {
var arg_1 = 1u;
var res : u32 = atomicXor(&(sb_rw.arg_0), arg_1);
prevent_dce = res;
}
@group(2) @binding(0) var<storage, read_write> prevent_dce : u32;
@fragment
fn fragment_main() {
atomicXor_54510e();
}
@compute @workgroup_size(1)
fn compute_main() {
atomicXor_54510e();
}