blob: 46dcb3da85f19fc6fecbbb7e6f9e0b13ee3c8534 [file] [log] [blame]
SKIP: FAILED
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
var_1 = 0u;
while (true) {
var_1 = 1u;
{
if (false) { break; }
}
}
var_1 = 5u;
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}