blob: e982c17296877fbdda2500c5e057bbb12d9558d6 [file] [log] [blame]
SKIP: FAILED
static uint var_1 = 0u;
void main_1() {
var_1 = 0u;
while (true) {
var_1 = 1u;
if (false) {
break;
}
}
var_1 = 999u;
return;
}
void main() {
main_1();
return;
}