blob: ca48301ff01e5752e5846610688e26ce538d5c73 [file] [log] [blame]
float tint_degrees(float param_0) {
return param_0 * 57.295779513082322865;
}
void main_1() {
float a = 0.0f;
float b = 0.0f;
a = 42.0f;
const float x_11 = a;
b = tint_degrees(x_11);
return;
}
[numthreads(1, 1, 1)]
void main() {
main_1();
return;
}