blob: 6548753bb2eb3f076e02da2007093dd99b49a494 [file] [log] [blame]
struct SB_RW {
arg_0 : atomic<i32>,
}
@group(0) @binding(0) var<storage, read_write> sb_rw : SB_RW;
fn atomicStore_d1e9a6() {
var arg_1 = 1;
atomicStore(&(sb_rw.arg_0), arg_1);
}
@fragment
fn fragment_main() {
atomicStore_d1e9a6();
}
@compute @workgroup_size(1)
fn compute_main() {
atomicStore_d1e9a6();
}