blob: 69cc640b7b777f3a358210623c62c30f10c357c2 [file] [log] [blame]
fn dot_0c577b() {
var arg_0 = vec4<f32>(1.0f);
var arg_1 = vec4<f32>(1.0f);
var res : f32 = dot(arg_0, arg_1);
}
@vertex
fn vertex_main() -> @builtin(position) vec4<f32> {
dot_0c577b();
return vec4<f32>();
}
@fragment
fn fragment_main() {
dot_0c577b();
}
@compute @workgroup_size(1)
fn compute_main() {
dot_0c577b();
}