blob: 9faa312bb73addd6a8e9bede9c896064aea2fe3b [file] [log] [blame]
fn round_106c0b() {
var arg_0 = vec4<f32>(1.0f);
var res : vec4<f32> = round(arg_0);
}
@vertex
fn vertex_main() -> @builtin(position) vec4<f32> {
round_106c0b();
return vec4<f32>();
}
@fragment
fn fragment_main() {
round_106c0b();
}
@compute @workgroup_size(1)
fn compute_main() {
round_106c0b();
}